آقا کتاب شور زندگی پر از غلط املایی بود بالاتر از …

آقا کتاب شور زندگی پر از غلط املایی بود بالاتر از سی تا غلط ازش پیدا کردم وسوسه شدم بهشون بگم دیدم خب جایی نیست بخوام بگم و اگه بگم کی به حرف من توجه میکنه…. این هوای داغ منو یاد همین کتاب میندازه وقتی که ونگوگ زیر آقتاب داغ نقاشی میکنه انگار که میخواد آفتاب شور زندگی رو بهش تزریق کنه.
نامه های ونگوگ رو هنوز نخوندم.