بله، متاسفانه کتاب‌های چاپ قدیم پُر است از اشتباها…

بله، متاسفانه کتاب‌های چاپ قدیم پُر است از اشتباهات تایپی؛ و بعضا تجدید چاپ هم که می‌شوند همان اشتباهات را دارند. از ویژگی‌های آثار ون‌گوگ می‌توان به آفتاب داغ اشاره کرد.آفتابِ تابستانی که فصل محبوب من نیست.